Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek a kupující je povinen se s ním seznámit před odesláním závazné objednávky prodávajícímu.

Prodávající je Collective Connections s.r.o. se sídlem Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9, IČ: 28543041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149149, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Jako doklad o záruce slouží kupujícímu nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky. Doklad je vystaven ke každé objednávce.

Kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem v okamžiku uzavření kupní smlouvy a převzetím zboží.

Záruční doba

Zákonná záruční doba pro kupujícího spotřebitele je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (kupující-podnikatel), činí 12 měsíců. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Záruční podmínky

Kupující je povinen řádně převzít zásilku, zejména zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, jeví-li známky poškození. Převezme-li kupující zásilky i s daným poškozením, je nezbytné toto poškození popsat v předávacím listu přepravce. Na pozdější reklamace v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem nebo s pokyny použití. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá mechanickým poškozením zboží; používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno; zanedbáním péče o zboží; provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů; na zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy nebo bylo-li zboží poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Reklamované zboží nesmí být znečištěné.

Postup při reklamaci zboží

V případě reklamace zboží doporučujeme vyplnit náš reklamační formulář a spolu s okopírovanou fakturou a zbožím je zaslat na adresu provozovny Asia Deco v ulici Ocelářská 891/16, 190 00, Praha 9. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží. Po domluvě s kupujícím je možné tuto lhůtu prodloužit, nikoliv však na dobu neurčitou. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zákazník bude o průběhu reklamace informován e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Výši nákladů je nutné doložit, například oskenovanou účtenkou za přepravu. Zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem, který uvedl v objednávce.

Tento reklamační řád je platný od 1.6.2020. K dispozici je na adrese provozovny Asia Deco v ulici Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9 nebo na www.asiadeco.cz.

Reklamační formulář najdete ZDE